Om

Kulturbanken 2.0 är en ideell förening och ett kulturnav i Ånge kommun. Vi arrangerar kurser, studiecirklar, workshops och föreläsningar inom kulturområdet. Vi som redan finns i huset kan ge goda råd och inte minst inspirera andra.

 

Bli medlem i föreningen!

Avgift för 2018: 50 kr för barn upp till 18 år och 100 kr för vuxen. Betala in på bangiro: 646-7807. Skriv namn & kontaktuppgifter.

Utrustning

Som medlem har man möjlighet att låna Kulturbankens utrusningar som tex. filmkamera, dator, konstateljé mm.

Lokaler

Vi har en musikreplokal, med all tänkbar utrustning och ytterligare lokaler för annan konstnärlig verksamhet. Vi har en fin och rymlig cafélokal med plats för 50 personer och fullt utrustat kök som vi hyr ut. Läs mer här.

kunskap

I huset finns en samlad kunskap och erfarenheter- och den vill vi dela med oss av till de unga. Tanken är att vi ska fokusera på ungdomsverksamhet och göra vårt kulturhus till ett ställe där alla känner sig hemma. I huset kommer det finnas minst två lokaler som ungdomar kan boka upp sig på.

Historia.

Föreningen bildades på 1990-talet

Föreningen kulturbanken bildades av några musikintresserade ungdomar. Namnet fick man från de hus man hade sina lokaler i ”Gamla Banken” och föreningens syfte var då som nu, att samla likasinnade och växa på bredden för att spänna över hela kulturområdet. Efter en rad motgångar med att anpassa ”Gamla Banken” till kulturhus svalnade intresset och föreningen upplöstes. Under ett antal år saknades ett gemensamt tillhåll för att spela musik.

Replokaler i en gammal skola

När den nedlagda Bolbyskolan stod tom efter att företagen flyttat ut dröjde det inte länge förrän banden började hyra in sig och glada ”musikanter” som spelade allt från dragspelsballader till death metal fyllde de gamla skollokalerna. Tyvärr så gick Bolbyskolans ägare i konkurs i slutet av 2009 och alla band vart utan lokaler.

Ånge kommun hjälper till

Ånge kommun tog då initiativet till ett möte där man lovade nya lokaler till alla band. Innan man lyckats finna dessa nya lokaler så fick alla band temporära lokaler i ett gamalt hyreshus på Åsgatan i Ånge. Alla band fick varsin lägenhet.

Man började räkna på flera tänkbara alternativ till lokaler för att få till ett permanent ”musikhus”, men kostnader för anpassning blev för höga. Under tiden började banden anpassa sig i de tillfälliga lokalerna och man började jobba på en plan att anpassa lägenheterna till permanenta replokaler. Eftersom huset på Åsgatan var tänkt att rivas, blev detta en mycket billigare lösning för kommunen en övriga förslag.

Nystart av föreningen

I mars 2010 bildades föreningen Kulturbanken 2.0 och precis som 20år tidigare var möjligheten att förfoga över ett eget hus med egna lokaler grunden och förutsättningen för en fungerande och färgstark kulturförening.

Föreningens stadgar.

§ 1
Föreningens mål

Föreningens mål är att arbeta för ett rikt och kvalitativt kulturliv och verka som ett nav för kulturyttringar och kulturaktiviteter av olika slag. 

Föreningen inriktning är att vara en mötesplats för kulturutövare inom genrer som musik, bildkonst, dans, teater och andra närliggande områden.

Föreningen är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som är öppen för barn, ungdomar och vuxna som har ett seriöst intresse i föreningens verksamhet. Föreningen skall särskilt främja ungdomsverksamhet. 

Föreningens namn är Kulturbanken 2.0.

§ 2
Medlemskap

Medlemskap kan sökas av den som stödjer föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens intressen. 

Medlem som motarbetar föreningens intressen eller stadgar kan uteslutas. Uteslutningen skall beslutas av styrelsen.

Medlem skall betala den avgift som årsstämman beslutat. Medlem som inte har betalat årsavgift under 2 år får anses ha begärt utträde ur föreningen. Alla medlemmar har rätt att lämna motioner till årsmötet.

§ 3
Verksamheten

Föreningens verksamhet handhas av styrelsen och består i att: ? Förvalta föreningens lokaler på Åsgatan 14. ? 

Arrangera kulturevenemang, t.ex. föreläsningar, utställningar, festivaler och konserter. ? Stödja och verka för konstnärlig verksamhet. ? Ta initiativ till kurser.

§ 4
Organisation

Beslutande organ är 
årsmötet, 
medlemsmötet och 
styrelsen.

Ordinarie årsmöte är 
föreningens högst 
beslutande organ.

§ 5
Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. 

Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. 

I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret 1 januari – 31 december.

§ 6
Val

Ordförande samt 
styrelse väljs av 
årsmötet, varefter 
styrelsen, med 
undantag av ordförandeposten
konstituerar sig.

§ 7
Årsmöte

Årsmöte hålls i början 
av året dock senast 
under mars månad.
Kallelse till årsmöte 
skall utsändas senast två 
veckor före årsmötet. På årsmötet skall 
följande punkter alltid 
behandlas:
1.
Val av mötes ordförande
2.
Val av mötes
sekreterare
3.
Val av två justerare til
lika rösträknare
4.
Frågan om årsmötet 
utlysts i behörig 
ordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6.
Verksamhetsplan
7.
Revisionsberättelse
8. Frågan om styrelsens 
ansvarsfrihet
9.
Beslut om medlems
avgiftens storlek
10.
Val av ordförande
11.
Val av 
styrelseledamöter 
samt två suppleanter
12. Val av två revisorer 
samt 
suppleanter till dessa
13.
Val av valberedning
14.
Övriga frågor Motioner till årsmötet 
skall vara styrelsen till 
handa senast två 
veckor före mötet. Varje närvarande 
medlem har en röst därinte annat stadgas. Icke närvarande 
medlemmar har rätt 
att rösta med poströst. Vid lika röstning sker
 lottning. 

§ 8
Styrelse

Styrelsen består av 
ordförande, vice 
ordförande, sekreterare kassör och ytterligare 
två ledamöter och två 
suppleanter.

Styrelsen är besluts mässig då minst
hälften av ledamöternaeller suppleanter för 
dessa är närvarande.

Ordföranden och kassören är tillsammans firmatecknare och förvaltar föreningens medel och för dess räkenskaper.

Ledamöter väljs för 2 år. Endast styrelsen eller 
av styrelsen utsedd 
person har rätt att föra föreningens talan utåt.

§ 9
Stadgeändring

För ändring av dessa 
stadgar fordras att 
beslut därom fattas 
med minst 2/3 
majoritet vid två på varandra följande 
föreningsmöten, varav ett årsmöte.

§ 10
Föreningens upphörande

Beslut om föreningens upphörande kräver 
minst 2/3 majoritet på 
två på varandra 
följande årsmöten.

Om föreningen 
upplöses 
skall dess tillgångar 
överlämnas till 
verksamhet med 
likartat syfte.